ಶಂಕರ ವಿಹಾರ: ಆಧುನಿಕನೊಬ್ಬನ ಅದ್ವೈತ ಯಾತ್ರೆ

SKU: 195
Category: , , , ,

220.00

98 In Stock
Weight 148.00000000 g
Number of pages

184

Year of Publication

1st Edition- 2019, 2nd Edition- 2023

Author

ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.

eBook

https://play.google.com/store/books/details/Akshara_K_V_Shankara_Vihaara?id=NwDnDwAAQBAJ

98 in stock

Description

ಆದಿಶಂಕರರನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದ್ವೆ ತ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಈ ಪುಸ್ತಕ. ಆದಿಶಂಕರರನ್ನು ಕುರಿತ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಅಪಕಲ್ಪನೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ `ಶಂಕರ ವಿಕಲ್ಪ’ ಎಂಬ ಕಂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಥನವು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.  ಆಮೇಲೆ, ಶಂಕರರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಪಾಲೆಷ್ಟು, ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಪಾಲೆಷ್ಟು? ಅವರ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಯಾವ ಬಗೆಯದು? – ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು `ಶಂಕರ ವಿಚಾರ’ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿತವಾಗಿವೆ.  `ಶಂಕರ ದರ್ಶನ’ ಎಂಬ ಭಾಗವು ಅದ್ವೆ ತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅದರ ಲೋಕಾಕೃತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಬೇರೆಬೇರೆ ದರ್ಶನಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತದೆ.  ಮತ್ತು ಅಂಥ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಈ ಮಾರ್ಗವು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ತಾರ್ಕಿಕ-ವೈಧಾನಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು `ಶಂಕರ ವಿಧಾನ’ ಎಂಬ ಭಾಗವು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, `ಶಂಕರ ಸಂವಾದ’ವೆಂಬೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವು ಅದ್ವೈತಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ದರ್ಶನಗಳಿಗೂ ನಡೆದ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಜತೆಗೆ, ಈ ದಾರ್ಶನಿಕತೆಯು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. `ಶಂಕರ ಅನ್ವಯ’ ಎಂಬ ವಿಭಾಗವು ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ದರ್ಶನವು ಅನ್ವಯಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಚಿಂತನೆಯು ತನ್ನ ಕಾಲದ ಸಮಾಜ-ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸಂಬಂಧಗಳೇನಿರಬಹುದು – ಎಂಬ ಊಹೆಯು `ಶಂಕರ ಸಮಾಜ’ದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.  ಶಂಕರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ಐತಿಹ್ಯಗಳೂ `ಶಂಕರ ಚರಿತೆ’ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ, ಇಂಥ ಹುಡುಕಾಟದಿಂದ  ದೊರಕುವ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ – ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ತಪಶೀಲು `ಶಂಕರ ಸಂಧಾನ’ವೆಂಬ ಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಶಂಕರ ವಿಹಾರ: ಆಧುನಿಕನೊಬ್ಬನ ಅದ್ವೈತ ಯಾತ್ರೆ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Author Found